جدید ترین مطالبعبارات رایج

عبارات رایج

24/7   Twenty four seven

All the time

  اين اصطلاح به معني هميشه و در همه حال مي باشد. منظور از 24 همان 24 ساعت شبانه روز و 7 همان 7 روز هفته مي باشد

Jack watches TV 24/7

Food that has no or little nutrition value

غذاي حاضري و يا تنقلات

اگه مي خواهي وزن كم كني، بهتر  است از خوردن تنقلات صرف نظر كني

know-it-all

A person who thinks they know everything

كسي كه فكر مي كند همه چيز را مي داند

Jane is a know-it-all

 جين فكر مي كند همه چيز را مي داند

جك هميشه در حال تماشاي تلويزيون مي باشد